Dyplomy i certyfikaty

Pracownia proponuje odręczne wypisywanie ozdobnym pismem kaligraficznym danych na dyplomach uniwersyteckich: magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych. Poniżej znajduje się cennik wykonania niniejszej usługi. Podane ceny są cenami brutto i dotyczą 1 sztuki dyplomu.

Cena obejmuje wypisanie pismem kaligraficznym wszystkich brakujących danych na drukach dyplomów ustalonych według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 3 lutego 2004 r.)

 

CENNIK

RODZAJ DYPLOMU

CENA BRUTTO / 1 szt. dyplomu

MAGISTERSKI

50 pln

DOKTORSKI

100 pln

HABILITACYJNY

120 pln

 

Rodzaj czcionki, styl pisma podlega uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Pracownia podejmie się także wypisywania innego rodzaju dyplomów i certyfikatów – cena pozostaje do uzgodnienia.

PROJEKT NOWYCH WZORÓW DYPLOMÓW

 

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2011 nr 204 poz. 1200) Pracownia proponuje zaprojektowanie nowych wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz innych

W tym przypadku treść dyplomu wykonana byłaby pismem kaligraficznym. Możliwe jest również wykonanie godła Uniwersytetu, poprzez ozdobienie go stosowna dekoracją ornamentalną Tak przygotowany wzór dyplomu – odpowiednio przeniesiony na formę elektroniczną – mógłby być powielany w formie druku, a wpisaniu podlegały by jedynie zmienne dane takie jak imię i nazwisko doktoranta/habilitanta, tytuł rozprawy itp.

powrót